X. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ

Somos Gyula: Corpus Christi / Corpus Christi

2020, vászon, olaj, 200x200 cm

„A festményem üdvtörténetünk foglalatát kívánja adni azzal, hogy a legnagyobb és legközpontibb hittitkot: az oltáriszentséget állítja figyelmünk középpontjába. Krisztus teste, a romlatlan kenyér, mely értünk megtöretett, mennyei Atyja és földi anyja karjaiban nyugszik. Ez az ikonográfiai megjelenítés több, már korábban alkalmazott és elterjedt képtípusból ered, nevezetesen a Pietà és a Pietà Patris ábrázolásból, mely utóbbi egyben a Szentháromság képe is. Szűz Mária bevonása a Szentháromság körébe szintén nem példa nélkül való. Már a Karoling-korból ismerünk olyan ábrázolást, hol a Szeplőtelen Szűz az Atya és a Fiú oldalán, mint Istenszülő jelenik meg. Mária már a kereszténység korai századaiban az egyház szimbólumává válik. Hiszen Ő minden hívő égi édesanyja. A Szűzanya az a kapu, melyen keresztül Isten belépett az anyagi világba, hogy értünk emberré és áldozattá válva megváltson minket. A megváltás művéhez azonban Krisztus föltámadása is hozzá tartozik. Ígéretet kaptunk arra, hogy az Ő példáját követve s a szentségekkel élve testvéreivé válunk és vele mi is föltámadunk a halálból. Ez ad nekünk reményt és bátorságot, hogy a gonosz erők által uralt világban valóban szabadon választhassuk a jót. Ezért ez a kettős Pieta vagy Szent Négyesség nem a Kereszt alatt foglal helyet, hanem egy szárnyasoltár előtt, mely a Parúziát, azaz Krisztus második eljövetelét, az Utolsó ítéletet mutatja nekünk. A triptichon jobb-szárnyán egy angyal a paradicsomba vezeti az igaz lelket, míg a balszárnyon a pokol tüzébe hull alá az, ki elbukott. A szárnyasoltár olyan falon függ, amely mögött természeti táj látható. Itt a kép jobb szélén az Egyiptomba menekülő Szent Családot fedezhetjük fel. Ez a táj s a szárnyasoltár tájképe azonos. Az egyik mintegy folytatása a másiknak. Mintha a kép ablak lenne a valóságra. Igy a múlt, jelen és jövő színtere egy és ugyanaz. A fal mellett és mögött különböző léptékű és korú »kő«-angyalok tartják kezükben a szentostyát és az Eucharisztia kelyhét. Két angyal is ránk néz, a képből kapcsolatot keresve velünk, hogy meghívjon bennünket e hittitok szemlélésére. Jézus Krisztus mint Isten Báránya egy koponyán nyugtatja lábát és a feltámadási zászlóval van ábrázolva annak jeleként, hogy föltámadt és ezzel legyőzte a halált. Tekintetét a Szent Négyességre függeszti, mellyel minket is ennek szemlélésére hív.”

2020-04-22